Ozeanblau

Deutsch
Titre public: 
Ozeanblau
Image teinte: 
fabric_ocean-blue
Finition teinte: 
Zusammensetzung: 
70% recycled wool, 25% recycled Polyacryl, 5% recycled other fabrics
Abriebfestigkeit: 
40.000 Martindale, 50.000 Wyzenbeek
Entflammbarkeit: 
EU:EN 11021.1/2006| BS EN 1021.1/2006 (cigarette) EN 1021.2/2006 | BS EN 1021.2/2006 (match) - USA : CAL TB 117 | ASTM E84 CLASS A
Lichtbeständigkeit: 
EU : 4 | USA : 4
Reibungswiderstand: 
EU : wet 3-4 | USA : dry 4-5
Resistenz gegen Stolpersteine: 
EU : wet 5 | USA : dry 5